Cement i wapno | Broker

Nasze oddziały

Asortymenty

Wapno hydratyzowane Bielik

Stosowane jako dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich może być bezpośrednio dodane do mieszanki cementu, piasku i wody. Dzięki swoim właściwościom poprawę urabialności, przyczepność do podłoża, opóźnianie czasu wiązania zaprawy, poprawia izolacyjność cieplną, zdolność do samoleczenia mikropęknięć.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Charakterystyka:

  • wysoka odporność na siarczany
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
  • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
  • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • ograniczony skurcz mieszanek betonowych, zapraw, mieszanek spoiwowych
  • możliwość stosowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia

Cement portlandzki CEM I 32,5 R

Charakterystyka:

  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w dłu